Ochrana osobných údajov

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a záleží nám na tom, aby sme boli transparentní a otvorení v informovaní o spracovaní Vašich osobných údajov. Máme prísne pravidlá, ktoré stanovujú presné podmienky za akým účelom, akým spôsobom a aké osobné údaje využívame.

Vyplnením objednávky, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti NOMIS, s.r.o., Sídlo spoločnosti: Baštová7, 080 01 Prešov, IČO: 36491811, Zapísaná v ORSR Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14757/P využívať Vaše osobné údaje.

KDE UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Dáta sú uchovávané v dátovom centre spoločnosti WebSupport, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko. Zabezpečenie dátového centra je v plnom súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.

PREČO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje používame na účely nevyhnutné so spracovaním Vašej správy a na účely zákazníckej podpory. Vaše osobné údaje nepoužívame na zasielanie marketingových ponúk a pozvánok prostredníctvom emailov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvame tieto osobné údaje: 

  • kontaktné informácie – meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo,
KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

Prístup k Vašim osobným údajom má len obmedzený počet interných zamestnancov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň (zákaznícka podpora a pod.). Všetci takýto zamestnanci majú prístup len k takému objemu osobných údajov, ktoré k vykonávaniu svojej pracovnej náplne nevyhnutne potrebujú.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre Vás.

KOMU VAŠE ÚDAJE POSKYTUJEME?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. V rámci vybavenia Vašej žiadosti môžu byť osobné údaje poskytnuté účtovným kanceláriám, daňovým poradcom.

MÁTE PRÁVO NA PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Máte právo kedykoľvek požiadať (zaslaním správy na e-mailovú adresu nomissro@gmail.com) o informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Spracovaním Vašich osobných údajov pomocou automatických prostriedkov na základe Vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte), ktorý poskytneme Vám alebo inej strane.

MÁTE PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, kedykoľvek okrem týchto situácií:

  • máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
  • máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
  • máte nevyrovnaný dlh bez ohľadu na spôsob platby
MÁTE PRÁVO NAMIETAŤ VOČI SPRACOVANIU NA ZÁKLADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme NOMIS s.r.o. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašim záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

MÁTE PRÁVO NAMIETAŤ VOČI PRIAMEMU MARKETINGU

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch.

MÁTE PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane ich vymazania, za týchto okolností:

  • ak vyhlásite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až do overenia ich správnosti.
  • ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich osobných údajov.
  • ak už nepotrebujeme osobné údaje, ale vyžaduje sa to pre uplatnenie Vašich práv.
  • ak vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to až do doby, kedy overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.
MÁTE PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS SO ZASIELANÍM OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

V prípade, že si už viac neprajete dostávať informácie o novinkách a zľavách do Vašej emailovej schránky, môžete Váš predchádzajúci súhlas vziať späť a to kedykoľvek bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch alebo zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu nomissro@gmail.com

AKO MÔŽETE UPLATŇOVAŤ SVOJE PRÁVA?

Všetky požiadavky týkajúce sa Vašich práv uvedených vyššie môžete konzultovať na e-mailovej adrese: nomissro@gmail.com

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme Vaše osobné údaje spracovali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na emailovej adrese nomissro@gmail.com

PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI ORGÁNU DOHĽADU

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na našu zákaznícku podporu. Ak Vám ani komunikácia s našou zákazníckou podporou nepriniesla dostatočné uspokojenie, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk.

 

V Prešove, dňa 10.10.2020.
NOMIS s.r.o.